kdo jsme

JUDr.
Jaroslav
Šich

Jaroslav Šich poskytuje klientům komplexní právní služby, zejména v oblasti práva nemovitostí, práva k nehmotným statkům, zejména práva autorského, práva mediálního a správního a práva obchodních korporací.

V roce 2006 ukončil s vyznamenáním své studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Během svého studia absolvoval roční studijní pobyt na Univerzitě v Limericku, Irsko, zaměřený především na finanční právo a právo Evropské unie. V letech 2002 až 2003 působil v pobočce zahraniční advokátní kanceláře v Praze. Mezi lety 2006 a 2011 byl studentem FAMU, oboru produkce. Od dubna 2008 byl zaměstnán v advokátní kanceláři Vejmelka & Wünsch, s.r.o. Mezi lety 2010 a 2013 pracoval v kanceláři NOCAROVÁ JAŠEK & PARTNERS, v.o.s. a v období od roku 2013 do 2015 spolupracoval s významnou pražskou advokátní kanceláří KŠD LEGAL advokátní kancelář s.r.o. V roce 2014 získal na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze titul JUDr.

Od ledna 2018 je zapsán v Seznamu rozhodců Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR.

Od roku 2007 do roku 2012 byl společníkem a jednatelem produkční společnosti Lovecraft, s.r.o. (nyní LOVE.FRAME s.r.o.), která vyráběla a stále vyrábí filmy a reklamní spoty.

Jazykové znalosti: čeština, angličtina

E-mail: sich.jaroslav@email.cz
Tel. +420604487178

JUDr.
Jaroslava
Šichova

Jaroslava Šichová poskytuje klientům komplexní právní služby, zejména v oblasti občanského, obchodního a trestního práva. Zaměřuje se též na rodinné a pracovní právo a právní služby ve sporných řízeních.

Jaroslava od roku 2006 spolupracovala s několika významnými advokátními kancelářemi, kde v oblasti své specializace poskytovala právní poradenství řadě významným tuzemským a zahraničním subjektům. Jaroslava Šichová absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 2006. V roce 2009 se stala advokátkou registrovanou u České advokátní komory.

Jazykové znalosti: čeština, angličtina.

E-mail: sichovajaroslava@email.cz
Telefon: +420775383538

co umíme

Naše kancelář poskytuje komplexní právní služby jak pro fyzické osoby, tak pro osoby právnické. Jsme připraveni Vám poradit jak při přípravě smluvních dokumentů a jiných právních úkonů, tak i v případě uplatňování Vašich nároků před soudy obecnými či rozhodčími. Naše klienty zastupujeme též v řízeních a jednáních před správními orgány a institucemi či při jednáních s fyzickými a právnickými osobami.

Součástí poskytování právních služeb je nejen řešení již vzniklých problémů, případně klientem specifikovaných požadavků, nýbrž i sledování nové legislativy a judikatury a optimalizace právních dokumentů klienta s ohledem na jejich vývoj a změny.

Specializujeme především na právo nemovitostí, právo k nehmotným statkům (zejména právo autorské), právo rodinné, trestní, správní a právo obchodních korporací.

Právo k nehmotným statkům

 • příprava veškeré smluvní dokumentace a komplexní poradenství, včetně zastupování, v oblasti autorského a osobnostního práva
 • vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory a ochranné známky
 • ochrana obchodní firmy, obchodní tajemství a know-how

Obchodní právo

 • zakládání a změny v obchodních společnostech a jiných právnických osobách
 • závazkové právo (příprava smluvní či jiné dokumentace)
 • zastupování v soudních a rozhodčích řízeních ve sporech z obchodních vztahů
 • vymáhání pohledávek z obchodních vztahů
 • prodej a nájem závodu
 • insolvenční řízení
 • due diligence

Občanské právo

 • závazkové právo (příprava smluvní či jiné dokumentace)
 • zastupování v soudních a rozhodčích řízeních v občanskoprávních sporech

Právo nemovitostí

 • příprava smluvní dokumentace týkající se nemovitostí – kupní smlouvy, smlouvy o smlouvě budoucí kupní, zástavní smlouvy, smlouvy o zřízení věcného břemene
 • příprava nájemních smluv
 • zastupování před soudy, rozhodčími orgány a správními orgány ve sporech týkajících se nemovitostí
 • komplexní právní poradenství v průběhu celého procesu prodeje Vaší nemovitosti

Trestní právo

 • obhajoba obviněných v trestním řízení
 • zastupování poškozených v trestním řízení – náhrada škody

Rodinné právo

 • zastupování před soudy a správními orgány ve věcech týkajících se rodinného práva

Správní právo

 • zastupování v řízeních o přestupcích a správních deliktech fyzických a právnických osob
 • zastupování ve stavebním řízení
 • zastupování v daňových řízeních

s kým spolupracujeme

Ing. Pavel Šich

Daňový poradce
https://golan.cz

Mgr. Tomáš Slavíček

Soudní exekutor, Exekutorský úřad Louny
https://eulouny.cz

odměna

Po dohodě s klientem, v závislosti na druhu
poskytovaných právních služeb, je možné sjednat
následující způsoby odměny:

Úkonová odměna

Odměna za služby advokáta je určena počtem úkonů právní služby, které advokát v konkrétní věci pro klienta učiní (odměna za 1 úkon je stanovena ve vyhlášce č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) dle povahy věci).

Časová odměna

Odměna za služby advokáta je určena hodinovou sazbou (stanovenou na základě dohody s klientem) a počtem hodin, které advokát na poskytnutí právní služby klientovi opravdu stráví.

Paušální odměna

Odměna za poskytování právních služeb je určena pevnou částkou za komplexní vyřízení věci, jejíž výše je s klientem dohodnuta při převzetí zastoupení.

Měsíční paušální odměna

Odměna za poskytování právních služeb je určena fixní měsíční částkou (v této částce je zahrnut určitý, pro klienta výhodný, počet hodin poskytování právních služeb).

Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu mezi advokátem a klientem spotřebitelem je Česká advokátní komora. V případě, že se advokát a klient sami nedohodnou na oboustranně přijatelném řešení sporu, může se klient obrátit na Českou advokátní komoru s žádostí o mimosoudní řešení sporu s advokátem – poskytovatelem služby. Podrobné informace jsou k dispozici na internetových stránkách České advokátní komory www.cak.cz.

aktuality

Umělá inteligence a autorské právo

9 / 1 / 2024

Městský soud v Praze ve svém aktuální rozhodnutí, č. j. 10 C 13/2023-16, výslovně konstatoval, že „obrázek vytvořený umělou inteligencí nepředstavuje autorské dílo podle § 2 AZ, neboť nesplňuje pojmové znaky autorského díla, neboť se nejedná o jedinečný výsledek tvůrčí činnosti fyzické osoby – autora.“ A současně doplnil, že autorská práva nelze přiznat ani fyzické osobě, jež „zadala“ umělé inteligenci daný obrázek vytvořit.

https://www.epravo.cz/top/clanky/mestsky-soud-v-praze-o-umele-inteligenci-a-autorskem-pravu-117318.html

Marketing na sociálních sítích

3 / 1 / 2024

Používáte sociální sítě k propagaci Vašeho podnikání? Na co si dát při marketingu na FB a Instagramu pozor a jakým způsobem koncipovat Vaše reklamní příspěvky?

https://www.pravniprostor.cz/clanky/obcanske-pravo/na-co-si-davat-pozor-pri-marketingu-na-socialnich-sitich

7 rad týkající se dědictví

20 / 12 / 2023

Téměř každý z nás se během svého života dostane do pozice dědice nebo se jiným způsobem setká s dědickým řízením. Zde je několik dobrých rad/vysvětlení k základním principům dědického řízení.

https://www.pravniprostor.cz/clanky/obcanske-pravo/7-rad-tykajici-se-dedictvi