Užití autorského díla pro účely parodie

Nejvyšší soud se ve svém aktuálním rozhodnutí (sp.zn. 23 Cdo 2178/2022) zabýval otázkou, zdali užití autorského díla bez souhlasu autora pro účely parodie podle autorského zákona může spočívat v (pouhém) vložení několika záběrů do jinak nepozměněného audiovizuálního díla. Nejvyšší soud v této věci dospěl k závěru, že z možnosti volného užití audiovizuálního díla podle autorského zákona pro účely parodie není vyloučeno pozměnění takového díla vložením několika nových záběrů a jeho následné užití v takto pozměněné podobě, neboť i takové pozměnění a následné užití může plnit svůj parodický účel.

https://advokatnidenik.cz/2023/10/03/ns-rozhodl-o-uziti-predmetu-ochrany-dle-autorskeho-zakona-pro-ucely-parodie/